Дестинација Контакт Facebook     

Информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер со кои располага
ЈУДГ „Детска радост“ Гази Баба

 1. Статут;
 2. Правилник за внатрешна организација;
 3. Правилник за систематизација на работни места;
 4. Органограм;
 5. Фунционална анализа;
 6. Програма за работа на градинката;
 7. Извештај за работата на градинката;
 8. Развоен План;
 9. Статистички податоци за вработени и деца;
 10. Статистички податоци за работата на установата;
 11. План за јавни набавки;
 12. План за вработување;
 13. Годишен буџет и завршна сметка;
 14. Финансов план;
 15. Листа на исхрана.

Лице за информации од јавен карактер:
Маринела Бошева
070/369-314
detskaradost@hotmail.com

Прилог 1:

Барање за пристап до информации од јавен карактер