Дестинација Контакт Facebook     

Вработени

 

 


 
 
Директор:
Анета Петровска
 
 
 
 
Список на вработени по објекти 2020/2021
Р.Е. МИМОЗА
 
 
 
Администрација
Стручна служба
Воспитувачи
Негователи
Технички
персонал
 1.  
Оливера Маркоска
Славица Благоеска
Билјана Лотеска
Бети Обреновиж
Зоран Трајановски
 1.  
Елена Стојановска
Маринела Бошева
Валентина Ј.Николовска
Перка Николовсла
Томислав Перовски
 1.  
Дејан Јовановски
Нада Спанџевска
Анита В.Бојковска
Виолета Стојаноска
Стефаниа Ангелковска
 1.  
Благица Стојановска
Ема Митевска
Дафина Таневска
ЛИле Жатева
Виолета Тодоровска
 1.  
 
Марјан Богојевски
Валентина Димиќ
Гордана Ф.Василевска
Виолета Столевска
 1.  
 
Владимир Спасовски
Љиљана Кртевска
Соња Стојановска
Сузана Стојановиќ
 1.  
 
Стефанија Митковска
 
Гордана Трајковска
 


 
 
Р.Е. КАЛИНКА
 
 
 
Воспитувачи
Негователи градинка
Негователи јасли
Технички персонал
 1.  
Сузана Стамова
Силвана Манеска
Цветанка Бојчевска
Валентина Никсиќ
 1.  
Виолета Петковска
Љубица Коцевска
Маја Алексијоска
Џева Дичевска
 1.  
Сања Влинтовска
Блашка Марковска
Хајрија Радончич
Стојна Георгиевска
 1.  
Елана Ајтова
Лиле Стоилковска
Валентина Демовиж
Мазес Ает
 1.  
Јулијана Божиновска
Сузана Лазовска 
 
 
 1.  
Снежана Кочова
Сузана Јакимовска
 
 
 1.  
 
Соња Диковска
 
 


 
 
Р.Е. СОНЧОГЛЕД
 
 
 
Воспитувачи
Негователи градинка
Негователи јасли
Технички персонал
 1.  
Гордана Стојановска
Валентина Соколова
Јасмина Ѓорѓевик
Лидија Стојковска
 1.  
Гордана А Стојмановска
Славјана Ризовска
Јулијана Митовска
Анета Шенкова
 1.  
Татјана Петреска
Сузана Атанасова
Елена Поповска
Анета Петровска
 1.  
Билјана Филова
Васка Максимовска
Маја Аксиќ
Гордана Блажевска
 1.  
Лилјана Бошњак
Милица Николова
 
Невена Трајкова
 1.  
Весна Пецева
Душанка Арсовска
 
Јагода Трајковска 
 1.  
Виолета Т. Ивановска
Наташа Ивановска
 
Гордана Јанчич
 1.  
Зорица Петрушевка
Марина Цветковска
 
Снежана Минова
 1.  
 
Нада Цветковска – мед. сестра
 
Наташа Лутовска


 
 
Р.Е. ТЕМЈАНУШКА
 
 
 
Воспитувачи
Негователи градинка
Негователи јасли
Технички персонал
 1.  
Светлана Јанкова
Маја Савеска
Биле Јакимовска
Гордана Блажевска 
 1.  
Елизабета Николовска
Мирјана Георгиева
Елена Краљевска
Анета Златковиќ
 1.  
Лидија Петковска
Билјана Матеска
Ренатка Петрушевска
Елена Максимовска
 1.  
Анета Ширилова
Валентина Василева
Елена Митревска
Анета Младеновска
 1.  
Наташа Поповска
Славица Смилковска
Зорица Стојковска
Исак Бајрами
 1.  
Лидија Спасеска
Јадранка Димковска
Валентина Темелковска
 
 1.  
 
Даниела Савова